İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Mevzuat Duyurusu

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024)

2024/1 Ürün Güvenliği Tebliği, eski tebliğ ile karşılaşıldığında;

 • 2024/1 Ürün Güvenliği Tebliği kapsamında giren ve Geri Gelen Eşya için TAREKS üzerinden başvuru kaldırıldı. 01.01.2024 tarihi itibariyle TAREKS iznine tabi geri gelen eşyanın ithalatında Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu alanına 24010099901680104513570 no.lu TAREKS referans numarası kaydedilecektir.
 • Tebliğin 9/1. Maddesinde fiili denetime yönlendiren ürünler için başvuru günü dahil iki iş günü içerisinde belgelerin TAREKS e yüklenmesi gerektiği, yüklenmediği takdirde başvurunun iptal edileceği ifade ediliyordu. Yeni Tebliğ ile fiili denetime yönlendiren ürünler için başvuru günü dahil yirmi iş günü içerisinde belgelerin TAREKS’e yüklenmesi gerektiği, yüklenmediği takdirde başvurunun olumsuz olarak sonuçlanacağı ifade edilmektedir.
 • 2024/1 Ürün Güvenliği Tebliğinin geçici maddesine bu Tebliğin hükümleri, yürürlükten kaldırılan 2023/1 Ürün Güvenliği Tebliğinin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

ÇIKAN GTİP’LER

7013.41.10.00.00

7013.41.90.00.00

7013.49.10.00.00

7013.49.91.00.00

7013.49.99.00.00

GİREN GTİP’LER

7224.10.10.00.00

7224.10.90.00.00

7224.90.02.00.11

7224.90.02.00.19

7224.90.05.00.00

7224.90.07.00.00

7224.90.14.00.00

7224.90.31.00.00

7224.90.38.00.00

7224.90.90.00.00

7225.40.15.00.11

7225.40.15.00.19

7225.40.40.00.00

7225.40.60.00.00

7225.40.90.00.00

7225.50.20.00.21

7225.50.20.00.29

7225.50.80.00.11

7225.50.80.00.12

7226.19.10.00.11

7226.19.80.00.11

7226.19.80.00.12

7226.92.00.00.11

7226.92.00.00.12

7228.10.20.00.00

7228.10.50.00.00

7228.10.90.00.00

7228.30.20.00.00

7228.30.41.00.00

7228.30.49.00.00

7228.30.61.00.00

7228.30.69.00.00

7228.30.70.00.00

7228.30.89.00.00

7228.40.10.00.00

7228.40.90.00.00

7228.50.20.00.00

7228.50.40.00.00

7228.50.61.00.00

7228.50.69.00.11

7228.50.69.00.19

7228.50.80.00.00

7228.60.20.00.11

7228.60.20.00.19

7228.60.80.00.11

7228.60.80.00.19

———————————–

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/2)

Bu Tebliğ ilk defa bu yıl yayımlanmıştır. Aşağıda isimleri ve GTİP numaraları yazılı makinelerin ithalatı öncesinde TAREKS izni alınması gerekmektedir.

1)- 8429.20.00.00.11 GTİP’li Greyderler

2)- 8429.40.10.00.11 GTİP’li Lastik tekerlekli olanlar.

3)- 8429.51.99.10.11 GTİP’li Lastik tekerlekli olanlar.

4)- 8429.52.10.00.00 GTİP’li Paletli ekskavatörler.

5)- 8429.52.90.00.11 GTİP’li Lastik tekerlekli olanlar.

6)- 8429.59.00.10.11 GTİP’li Beko Loder.

7)- 8430.40.00.00.00 GTİP’li Beton pompaları.

8)- 8430.41.00.00.00 GTİP’li Kendinden hareketli olanlar.

Başvuru öncesinde TAREKS üzerinden “ÖN İZİN” alınması gerekmektedir. ÖN İZİN başvurusunda sadece Özet beyan veya Tır Karnesi veya Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR belgesi, CIM taşıma belgesi) veya Serbest Bölge İşlem Formu veya Ön Statü Belgesi veya antrepo veya geçici ithalat beyannamesi eklenir. TAREKS ÖN İZİN başvurusuna ilişkin olarak denetim birimi nezdinde işlemlerin yürütülmesi için bir numara verir.

Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı diğer ürün güvenliği tebliğlerinde olduğu gibi Gümrük İdaresine değil, ithalatçı firma tarafından İthalat Denetim Ön İzni başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır.

Geri gelen eşya ve 15481 sayılı BKK 5.inci kısım hükümleri kapsamında ithal edilen makineler için TAREKS başvurusu yapılmaz. Tebliğin 12.inci maddesinde belirtilen TAREKS referans numaraları yazılır.

Başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde aşağıdaki belgeler yirmi iş günü içinde TAREKS e yüklenir. İlgili süre ve ek süreler içinde belgeler sisteme yüklenmediği takdirde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Fatura,
 • AB Uygunluk Beyanı (Ticaret Müşaviri/Ataşesi Onaylı) – Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)
 • Tip Onay Belgesi (Ticaret Müşaviri/Ataşesi Onaylı) – Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)
 • İthal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar.

Tebliğ 01.04.2024 Tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar ithal edilecek makineler bu tebliğ hükümleri kapsamına girmeyecektir. Ancak bu tarihten sonra ithal edilmesi planlanan makinelerin Tebliğde belirtilen Yönetmelikler kapsamında yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir. Zorunludur.

———————————-

 ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/3)

2024/3 Ürün Güvenliği Tebliği, eski tebliğ ile karşılaşıldığında; Dahilde İşleme ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin hüküm kaldırılmış olup ikincil işlem görmüş ürünlerin aşağıdaki tebliğ maddesine göre serbest dolaşıma girişi mümkün olacaktır.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu kısmen veya tamamen Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi ya da 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında geri kazanım yapılması şartıyla bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

ÇIKARTILAN GTİP’LER

3915.10.00.00.00

3915.90.80.00.11

3915.90.80.00.12

3915.90.80.00.13

3915.90.80.00.14

3915.90.80.00.15

3915.90.80.00.16

EKLENEN GTİP’LER

3915.10.20.00.00

3915.90.20.00.00

3915.90.70.00.11

3915.90.70.00.12

3915.90.70.00.13

3915.90.70.00.14

3915.90.70.00.15

3915.90.70.00.16

8549.29.00.00.00

8549.39.00.00.00

8549.99.00.00.00

——————————————

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/4)

—————————————–

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/5)

2024/5 Ürün Güvenliği Tebliğinde önemli değişiklikler bulunmaktadır.

Özetle sabit referans numarası ile beyan edilen ve toplam fatura tutarı 500.000TL’yi aşan aşağıdaki ürünlerin yapılan beyana uygun kullanımının veya tesliminin gerçekleştirildiğinin tespiti Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Raporu ile yapılacaktır. Bu fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Bu tespit neticesinde eşyanın imalatta kullanılıp kullanılmadığı, stok ve üretim kayıtlarını gösteren YMM raporu, satıldıysa, satış faturası ve satın alan firmanın ürünü hangi amaçla kullandığını gösteren bilgi ve belgelerin talep edileceği ön görülmektedir.

İthalatçının, sabit referans numarası beyan ederek ithal ettiği ve serbest dolaşıma giriş sonrası devrettiği ürünlerin alıcısı tarafından uygun kullanıma sevk edilmesinden sorumlu olduğu özellikle ifade edilmektedir.

 • Ek-1/A ve Ek-1/B listede yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilen eşyalar,
 • Ek-2 listede yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olan eşyalar,
 • Ek-4 listede yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olan eşyalar,
 • Ek-5 listede yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olan eşyalar,
 • Ek-6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olan eşyalar,
 • Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olan eşyalar

ÇIKARTILAN GTİP’LER

Ek-2

3909.99.80.00.19

EKLENEN GTİP’LER

Ek-2

3907.99.80.00.00

Ek-7

0802.52.00.00.00

0804.10.00.00.00

0804.10.90.00.19

0806.20.10.00.00

0806.20.30.00.00

0806.20.90.00.00

0813.10.00.00.00

09.01.11.00.00.00

——————————————————–

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/6)

ÇIKARTILAN GTİP’LER

Ek-1

3827.90.00.00.00

Ek-2

3827.90.00.00.00

EKLENEN GTİP’LER

Ek-1

3827.31.00.00.00

3827.39.00.00.00

Ek-2

2903.49.30.00.11

2903.49.30.00.12

2903.49.30.00.13

2903.49.30.00.15

2903.49.30.00.16

2903.49.30.00.17

2903.89.80.00.11

2812.90.00.00.16

2903.51.00.00.00

2903.79.30.00.53

2903.79.30.00.54

2909.19.90.00.14

2909.19.90.00.15

2909.19.90.00.16

2909.19.90.00.17

2909.19.90.00.18

2909.19.90.00.20

2909.19.90.00.21

2909.19.90.00.22

2909.19.90.00.23

2909.19.90.00.24

2909.19.90.00.25

2909.19.90.00.26

2909.19.90.00.27

2909.19.90.00.28

2909.19.90.00.30

2909.19.90.00.31

2909.19.90.00.32

2909.19.90.00.33

2909.19.90.00.34

2909.19.90.00.35

2909.19.90.00.36

2909.19.90.00.37

2909.19.90.00.38

2909.19.90.00.40

2909.19.90.00.41

2909.19.90.00.42

2909.19.90.00.49

2812.90.00.00.17

2903.89.80.00.12

2930.90.98.90.63

3904.69.80.00.00

——————————————–

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/7)

————————————–

TELSİZ EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/8)

—————————————-

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/9)

 • 2024/9 Ürün Güvenliği Tebliği kapsamında giren ve Geri Gelen Eşya için TAREKS üzerinden başvuru kaldırıldı. 01.01.2024 tarihi itibariyle TAREKS iznine tabi geri gelen eşyanın ithalatında Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu alanına 24090099909722693429626 no.lu TAREKS referans numarası kaydedilecektir.
 • Tebliğin 9/1. Maddesinde fiili denetime yönlendiren ürünler için başvuru günü dahil iki iş günü içerisinde belgelerin TAREKS e yüklenmesi gerektiği, yüklenmediği takdirde başvurunun iptal edileceği ifade ediliyordu. Yeni Tebliğ ile fiili denetime yönlendiren ürünler için başvuru günü dahil yirmi iş günü içerisinde belgelerin TAREKS’e yüklenmesi gerektiği, yüklenmediği takdirde başvurunun olumsuz olarak sonuçlanacağı ifade edilmektedir.
 • Bu Tebliğin hükümleri, Ek-2’de belirtilen, ancak 15.inci maddeyle yürürlükten kaldırılan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.

EKLENEN GTİP’LER

8413.70.45.90.00

8413.70.51.90.00

8413.70.59.90.00

8413.70.65.90.00

8413.70.75.90.00

8414.59.95.90.00

8418.61.00.00.00

8418.69.00.99.12

8419.39.00.00.00

8421.21.00.00.00

8421.39.25.90.00

8423.30.90.90.00

8425.11.00.00.00

8432.39.90.00.11

8451.40.00.00.11

8451.40.00.00.12

8451.40.00.00.13

8451.50.00.00.11

8451.50.00.00.12

8451.50.00.00.19

8452.10.11.00.00

8452.10.19.00.00

8452.10.90.00.11

8452.10.90.00.12

8452.21.00.00.00

8453.10.00.00.00

8453.20.00.00.00

8453.80.00.00.00

8455.10.00.00.00

8455.21.00.00.11

8455.21.00.00.12

8455.21.00.00.19

8455.22.00.00.00

8456.11.90.00.00

8458.11.20.00.11

8458.11.20.00.12

8458.11.41.00.11

8458.11.41.00.12

8458.11.41.00.13

8458.11.41.00.19

8458.11.49.00.00

8458.11.80.00.00

8458.19.00.00.00

8459.10.00.00.00

8459.29.00.00.00

8459.39.00.00.00

8459.49.00.00.00

8459.61.10.00.00

8459.61.90.00.00

8459.69.10.00.00

8459.69.90.00.00

8460.12.00.00.00

8460.19.00.00.00

8460.22.00.00.00

8460.23.00.00.00

8460.24.00.00.00

8460.29.10.00.00

8460.29.90.00.00

8460.31.00.00.00

8460.39.00.00.00

8460.40.10.00.11

8460.40.10.00.12

8460.40.90.00.11

8460.40.90.00.12

8460.90.00.00.11

8460.90.00.00.19

8461.50.90.00.00

8461.90.00.00.00

8463.10.10.00.00

8463.10.90.00.00

8463.20.00.00.19

8463.30.00.00.00

8463.90.00.00.00

8464.20.11.00.00

8464.20.19.00.00

8464.20.80.00.00

8464.90.00.00.00

8467.29.20.00.00

8467.29.53.00.00

8467.29.59.00.00

8467.89.00.11.00

8467.89.00.19.00

8467.89.00.90.00

8474.10.00.10.00

8474.20.00.10.00

8474.20.00.90.00

8476.21.00.00.00

8476.29.00.00.00

8476.81.00.00.00

8477.20.00.00.00

8477.30.00.00.00

8477.40.00.00.11

8477.40.00.00.19

8477.51.00.00.11

8477.51.00.00.12

8477.51.00.00.13

8477.51.00.00.14

8477.59.10.00.00

8477.59.80.00.00

8477.80.11.00.00

8477.80.19.00.00

8477.80.91.00.00

8477.80.93.00.00

8477.80.95.00.00

8477.80.99.00.00

8504.32.00.80.00

8504.40.90.90.19

8515.11.00.00.00

8515.80.90.90.00

8516.80.20.00.19

8519.81.00.00.00

8531.10.30.00.19

8534.00.11.00.00

8534.00.19.00.00

8542.39.90.00.00

9405.42.31.00.00

9405.42.39.00.00

—————————–

OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/10)

—————————————

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/11)

—————————————-

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/12)

ÇIKARTILAN GTİP’LER

39.24

3402.90.10.00.13

3402.90.10.00.14

4014.90.00.00.12

4016.99.97.00.12

94.01

95.03

96.19

EKLENEN GTİP’LER

3213.10.00.00.00

3213.90.00.00.00

3402.90.10.00.12

4016.92.00.00.00

4202.22.10.00.00

4202.22.90.90.00

7323.93.00.00.00

8213.00.00.10.19

8214.10.00.00.12

8472.90.80.90.12

9608.10.10.10.00

9608.10.10.90.00

9608.10.92.00.00

9608.10.99.00.00

9608.20.00.10.00

9608.20.00.90.00

9608.30.00.10.00

9608.30.00.90.00

9609.10.10.00.00

9609.10.90.00.00

9609.20.00.00.00

9609.90.10.00.00

9609.90.90.00.00

—————————————

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/13)

5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20.nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

7223 sayılı Kanun’un;Alt Limit(TL)Üst Limit(TL)
20 nci Maddesinin birinci fıkrasının  
          (a) bendinde öngörülen ceza miktarı240.5662.405.665
          (b) bendinde öngörülen ceza miktarı96.226962.265
          (c) bendinde öngörülen ceza miktarı96.226962.265
          (ç) bendinde öngörülen ceza miktarı48.113481.132
          (d) bendinde öngörülen ceza miktarı240.5662.405.665
          (e) bendinde öngörülen ceza miktarı33.679336.792
20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı33.679336.792
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı240.5662.405.665
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı96.226962.265
20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı96.226962.265

—————————————-

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/14)

—————————————-

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/15)

ÇIKARTILAN GTİP’LER

8507.60.00.00.11

8507.60.00.00.12

EKLENEN GTİP’LER

8507.60.00.00.01

8507.60.00.00.05

8507.60.00.00.06

8507.60.00.00.09

—————————————————-

TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/16)

EKLENEN GTİP’LER

3006.40.00.00.13

3822.11.00.00.00

3822.12.00.00.00

3822.13.00.00.00

3822.19.00.00.00

3926.20.00.00.12

4015.12.00.00.11

4015.12.00.00.19

9022.29.00.00.00

——————————————————

ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/17)

Bu Tebliğ ilk defa bu yıl yayımlanmıştır. 2023 Yılında Tüketici Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/12)’nde yer alan 96.19 tarife pozisyonundaki eşyalar 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)’nde yer almaktadır. TAREKS başvuruları bu tebliğ üzerinden yürütülecektir.

EK/2A DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
SıraNo.GTİPMaddeİsmiKullanımAmacıKontrol
279619.00.30.10.00Sentetik veya suni liflerdenYalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk beziKKDİK
(Azoboyar maddeler, DOT, Nonil fenol ve Nonil fenol etoksilatları, PAH, DOK, Filalat)
289619.00.30.90.00Diğerleri
299619.00.40.10.00Örme olanlar
309619.00.40.90.00Diğerleri
319619.00.50.10.00Örme olanlar
329619.00.50.90.00Diğerleri
339619.00.71.10.00Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlarYalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk beziKKDİK
(DOT, Nonilfenol ve Nonil fenol etoksilatları, PAH, DOK, Filalat)
349619.00.71.90.00Diğerleri
359619.00.75.10.00Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
369619.00.75.90.00Diğerleri
379619.00.79.10.00Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
389619.00.79.90.00Diğerleri
399619.00.81.10.00Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
409619.00.81.90.00Diğerleri
419619.00.89.10.00Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
429619.00.89.90.00Diğerleri

————————————————-

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/18)

ÇIKARTILAN GTİP’LER

6201.30.90.00.19

EKLENEN GTİP’LER

6201.30.90.00.19

6401.10.00.00.00

6401.99.00.00.00

6402.12.10.00.00

6402.12.90.00.00

6402.91.10.00.00

6402.99.05.00.00

6403.12.00.00.00

6403.20.00.00.00

6403.40.00.00.11

6403.40.00.00.13

6403.51.05.00.00

6403.51.11.00.00

6403.51.19.00.00

6403.51.91.00.00

6403.51.95.00.00

6403.51.99.00.00

6403.59.11.00.00

6403.59.31.00.00

6403.59.35.00.00

6403.59.39.00.00

6403.59.50.00.11

6403.59.50.00.12

6403.59.50.00.13

6403.59.91.00.00

6403.59.95.00.00

6403.59.99.00.00

6403.91.91.00.00

6403.99.05.00.00

6403.99.33.00.00

6404.19.10.00.11

6404.19.10.00.12

6404.20.10.00.00

6406.20.90.00.00

6405.10.00.00.00

6405.20.10.00.00

6405.20.91.00.11

6405.20.91.00.12

6405.20.91.00.13

6405.20.99.00.11

6405.90.10.00.11

6405.90.10.00.12

6405.90.10.00.13

6405.90.90.00.11

6405.90.90.00.12

6405.90.90.00.13

6406.10.90.10.00

6406.10.90.90.00

6406.20.10.00.11

6406.20.10.00.12

6406.20.90.00.11

6406.20.90.00.12

6406.90.30.00.00

6406.90.50.10.11

6406.90.50.10.19

6406.90.50.30.11

6406.90.50.30.19

6406.90.50.90.11

6406.90.50.90.19

6406.90.60.00.00

6406.90.90.30.00

6406.90.90.90.00

—————————————————-

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/19)

EKLENEN GTİP’LER

2207.10.00.10.11

2207.10.00.10.12

2207.10.00.90.12

2207.20.00.10.01

2207.20.00.10.09

2207.20.00.10.14

2207.20.00.90.13

2207.20.00.90.14

2208.90.91.10.00

2208.90.91.90.00

2208.90.99.10.00

——————————————————-

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/20)

EKLENEN GTİP’LER

EK-1/B

28.44

2918.99.90.00.14

2921.49.00.00.39

2922.19.00.00.21

2922.19.00.00.22

2922.19.00.00.23

2922.19.00.00.28

2922.49.85.90.36

2922.50.00.90.19

2922.29.70.00.24

2930.90.98.90.68

2933.39.99.00.22

2933.59.95.00.34

2933.59.95.00.38

2933.99.80.90.43

2933.99.80.90.44

2934.99.90.90.27

2935.90.90.00.29

2937.29.00.00.19

2937.50.00.00.00

2938.90.90.90.19

2939.59.00.00.12

2939.79.90.90.17

2939.79.90.90.29

———————————————————-

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/21)

—————————————————-

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/23)

—————————————————

ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/25)

——————————————–

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ BİLDİRİMLERİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/26)

——————————————

Döviz Kurları