Türkiye

Besilik Sığır İthalatında uyulması gereken usul ve esaslar PDF Yazdır e-Posta

BESiLIK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

 

Canlı hayvan ithalatı hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sitesinde yer alan açıklama:

 

Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u

BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT

İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır.

Bakanlığımız internet sayfasında besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin güncel listesi yayınlanmaktadır.

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

 1. Dilekçe (EK-1): Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge. Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

 2. Proforma Fatura- Numarası, tarihi, ithal edilmesi düşünülen hayvanların ırkları, miktarı, birim fiyatı, menşei ülkenin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun” ibaresinin, şirket sorumlusunun adı ve soyadının yazılı olduğu imzalı, kaşeli Proforma Fatura, (yeminli tercüme bürosunda tercüme edilmiş 1 asıl ve 3 adet sureti ), Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerle proforma faturadaki bilgiler aynı olmalıdır.

 3. Kontrol Belgesi (EK-2)- Kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı belirtilerek ıslak olarak imzalanmış, her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş 4 asıl belge. En az 40 baş hayvan için bu belge düzenlenecektir.

 4. Taahhütname (EK-3)- İthalatçı firma yetkilisince imzalanmış Taahhütnamenin, noter tasdikli bir adet asıl üç adet fotokopisi.

 5. İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

 6. İşletme Hayvan Listesi- Türkvetten müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış ve onaylı yerli orijinli hayvanlar listesi. Aynı liste excel formatında cd’ye de kaydedilmiş olmalıdır.

 7. Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (EK-4) – İl /İlçe Müdürlüklerinden Onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge. Eğer işletme kiralık ise; noter onaylı müracaat tarihinde en az 1 yıllık süresi olan kira sözleşmesi.

 8. İmza Sirküleri/Beyannamesi- Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin imza sirküleri.

 9. Ticaret Sicili Gazetesi- İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterebileceğini belirten Ticaret Sicil Gazetesi.

 10. Besi İşletmesi Kapasite Raporu (EK-5): İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış yetiştiriciye ait mevcut erkek büyükbaş hayvan durumunu da gösteren Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az 1 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi),

 11. Dış menşeli tüm belgelerin içerdiği metinlerin yeminli tercüme büro tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilecektir.

 12. Müracaat sahibinin ithalat izni Oluru alındıktan sonra en geç 2 ay içinde seçim heyeti talebi yapılmış olmalıdır.

 13. Kontrol belgesi, hayvan seçimi tamamlandıktan sonra onaylanacaktır. Onaylanan Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi 4 aydır.

 14. İthalatına izin verilecek besilik sığır sayısı, işletme kapasitesi ve işletmede mevcut yerli orjinli erkek besi hayvanı sayısı dikkate alınarak belirlenir. İşletme sahibi, işletmesindeki mevcut yerli orjinli besi materyali sayısının %40’ı kadar ithalat yapabilir.

 15. İthalat yapmak amacıyla tespiti yapılmış yerli orijinli erkek besi materyali başka ithalat izinleri için kullanılamaz.

 16. İşletmesinde yerli orijinli besi hayvanı bulunmayan firma/kişilere ithalat izni verilmez.

 17. İthal izni verilen ve fiili olarak ithalatı gerçekleşmiş olan besi materyali kesimine kadar işletmeden ayrılamaz.

 18. İthalatla ilgili belgeler dosya veya klasör içinde olmalıdır.

 19. İthalatçı firmalar tarafından ithalat amacı ile yapılan başvurunun uygun bulunmaması halinde, dosya ve ekleri iade edilmez.

 20. Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz edemeyen kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmaz.