Türkiye

ithalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi ( İTKİP ) hakkında PDF Yazdır e-Posta

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

“İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ”ler kapsamında “Kayıt Belgesi” başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 

1. Kayıt Belgesi başvuruları, Kayıt Merkezi antetli kağıdına bilgisayar ortamında çıktısı alınan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu” ve ekine eklenecek Tebliğ’de belirtilen belgelerin tamamının ibrazı halinde değerlendirmeye alınabilecektir.

2. Başvuruların ofisten bilgisayar ortamına aktarılabilmesini teminen gereken şifre yöntemi ve istenilen bilgi ve belgelere http://www.ebirlik.org/ithalat/ internet sayfasından ulaşılabilecektir.

3. Kayıt Belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname aslı aranacaktır. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

4. Yeminli mali müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu ile üretici ithalatçılar için Üretici İthalatçı Bilgi Formu ilk başvuruda aranır. Ayrıca, 01 Haziran 2015 tarihinden sonra tüm ithalatçılar için (tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar)  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan “Yeminli Mali Müşavir Onaylı İthalatçı Bilgi Formu” aranacaktır.

5. İthalatçı bilgi formunda 2014 yılı sütununda yer alan bilgilerden kesinleşmemiş olanlarına “kesinleşmemiştir” ifadesi yazılarak onaylanacaktır.

6. Üretici ithalatçılar için ise “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” her bir üretici ithalatçı için 01 Haziran 2015 tarihinden sonra yapılanacak ilk başvuruda aranacak olup form ithalatçı tarafından kaşelenip imzalanacaktır (2013/9 sayılı Tebliğ kapsamındaki eşyalar için aranmayacaktır).

7. İthalatçı Bilgi Formu ile üretici ithalatçılar için Üretici İthalatçı Bilgi Formu üzerindeki bilgiler http://ithalat.ebirlik.org/impws/app internet adresinden kaydedildikten sonra anılan belge asılları kayıt merkezlerine ibraz edilecektir.

8. İthalatta gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde örneği yer alan İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registry Form) Kayıt Belgesi başvurusu aşamasında aranacaktır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülke yetkili makamlarının imza ve mühür örneklerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nda bulunmaması durumunda söz konusu kurumlarca düzenlenen belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından onaylanmadan önce anılan ülke Dışişleri Bakanlığınca tasdiki gerekmektedir.  İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır.

9. İhracatçı kayıt formu Yetkili Merci ve T.C. Konsolosluk onaylı olarak bir kereye mahsus verilecek ve konsolosluk onay tarihinden itibaren bir yıl süresince geçerli olacaktır.  Geçerlilik süresi dolan formlar için ithalatçılarca bir defaya mahsus taahhütneme verilerek (60 gün süre) işlem yapılabilecektir.

10. Yetkili Merci ve T.C. Konsolosluk onayı imza tasdiki anlamında olup, belge içeriğinin onaylanması anlamına gelmemektedir. İlgili ülke yetkili makamları imza tasdiki yapabilen kurumlardır. Bunlar genellikle menşe şahadetnamesi vb. belgeleri veren ticaret odalarıdır.(Onay örnekleri için tıklayınız. http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/Lisands1.jpg

http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/Onay1.jpg

11. İhracatçı kayıt formunda T.C. Konsolosluğu onayı yerine apostile tasdiki anlaşmaya taraf olan taraflarca yapılması durumunda kabul edilecektir.

12. İhracatçı kayıt formları, geçerli bir web adresi ve bu adres bağlantılı elektronik posta hesabı olan ihracatçılarca www.ebirlik.org internet sayfası İngilizce bölümünden de doldurulabilecek veya güncellenebilecektir.

13. İnternet sitesinden yapılan işlemlerde her bir ihracatçı firma için, sistemde herhangi bir ithalatçı firma tarafından ibraz edilmiş, ticaret odası ve Konsolosluk onaylı en az bir İhracatçı Kayıt Formunun olması yeterli olacaktır.

14. Sistemde oda ve konsolosluk onaylı  en az bir ihracatçı formu olan ihracatçı, ihracatçı kayıt formunu internetten güncellemesi ve ithalatçı eklemesi durumunda bu işlem için ihracatçı formunun örneği aranmayacaktır.

15. Sistemde kaydı olmayan herhangi bir ihracatçı için ise internet sitesinden ihracatçı kayıt formu bilgileri kaydedilip ithalatçı eklenmesi halinde ithalatçı için 60 gün taahhüt süresi verilecektir.

16. Konsolosluk onaylı belge ibraz edilmesi durumunda bu belgeyi kullanan tüm ithalatçılar için belge geçerlilik süresi anılan belge süresi olarak güncellenecektir.

17. Orijinal İhracatçı kayıt formlarının noter tasdiki suretiyle çoğaltılan nüshaları da İhracatçı kayıt formlarının geçerlilik süresi içinde kabul edilecektir.

18. İhracatçı kayıt formu internetten indirilerek kullanılabilecektir.         http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/Ithalatta_Gozetim_Uygulanmasına_Ilişkin_Teblig.doc

19. İhracatçı kayıt formunda bulunan sorulardan ticari sır olduğu gerekçesiyle doldurulmayan kısımlara “firmanın ticari sırrıdır” ifadesi yazılacaktır.

20. İhracatçı Kayıt Formu; Serbest Bölgelerden yapılacak ithalata konu eşyaların Serbest Bölgede üretilmesi halinde Serbest Bölge Müdürlüğüne, serbest bölgeden ithal edilecek diğer eşyalar için ise ihracatçı firmanın üye olduğu ticaret ya da sanayi odasına  onaylatılacaktır.

21. İhracatçı Kayıt Formu; Sevk ülkesi ile İhracatçının (Faturayı Kesen) farklı olması durumunda serbest dolaşıma girişte faturayı kesen tarafından doldurulacaktır.

22. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan Belge veya formları ibraz etmeyen ithalatçıların Kayıt Belgesi Başvuruları  kabul edilmeyecektir.

23. Kayıt Belgesi Başvurularında sorun yaşanmaması için yukarıda belirtilen formların Kayıt Belgesi Başvurularından önce veya Kayıt Belgesi müracaatı aşamasında Kayıt Merkezlerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

24. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan “Madde Bilgi Formu”nda fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.

25. Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyanına tabi eşyalara ait Kayıt Belgesi başvurularında Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formu ibraz edilecektir.

26. Gerekli görülmesi halinde Tebliğlerin 4. maddesi gereğince  diğer bilgi veya belgeler de “Kayıt Belgesi” başvurularında Kayıt Merkezlerince talep edilebilecektir.

27. İhracatçı Kayıt Formunun yurt dışı onay işlemleri tekamül ettirilmeden ve internet ortamında giriş yapılmadan ibraz edilmek istenmesi halinde; ihracatçı tarafından imzalanmış ancak ilgili ülke yetkili makamı ve T.C. Konsolosluklarından onaylatılmamış olan formun bir örneğinin Ek:1’de aşağıda yer alan taahhütnameyle birlikte kayıt merkezlerine ibraz edilmesi halinde ihracatçı kayıt formu 60 gün için geçerli kabul edilecek, bu sure içinde ilgili ülke yetkili makamı ve T.C. Konsolosluklarından onaylatılmış form ibraz edilmez ise ihracatçı kayıt formu verilmemiş sayılacaktır.

28. İthalatçının aynı ihracatçı için birden fazla taahhütname verme talepleri kabul edilmeyecektir.

29. Tebliğlerin 4. maddesi gereğince diğer bilgi ve belgeler kapsamında “Kayıt Belgesi” başvurularında aşağıda örneği Ek:2 de yer alan noter tastikli taahhütname aranacaktır. Taahhütnameler, her bir ithalatçı için olmak üzere bizzat ithalatçı firma tarafından imzalanacak ve noter tastiği yapıldıktan sonra kayıt merkezlerine ibraz edilecektir. Taahhütnamelerin geçerlilik süresi takvim yılı ile sınırlıdır.

 

30. Faks, email veya fotokopi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

Ek:1 (Exporter Registry Form-İhracatçı Kayıt Formu Taahhütname Örneği)

 

 

..................................................................... İhracatçı Birlikleri

Genel Sekreterliği’ne

Tarih: ..../.../....

TAAHHÜTNAME

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında başvurumuza eklenmiş olan ihracatçı firma yetkilisi tarafından imzalanmış İhracatçı Kayıt Formunun ilgili ülke yetkili makamları ve T.C. Konsolosluklarından onaylanmış nüshasını başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde ibraz edeceğimizi taahhüt ederim.

Bilgilerine arz ederim.

 

 

 

 

İmza ve Kaşe

İsim-Unvan

 

 

* İmza sirkülerine haiz firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Ek : İthalatçı firmanın imza sirküleri

 

 

 

Ek:2 (Ekonomi Bakanlığı Taahhütnamesi Örneği)

 

 

 

TAAHHÜTNAME

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü’ne

(Ankara)

31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2.Mükerrer) İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ(2010/1) kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz ithalata ilişkin kayıt belgesi düzenlenmesini teminen beyan ettiğimiz bilgilerin doğruluğunu, beyanımızın ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun belirlenmesi durumunda, Gümrük Mevzuatı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İthalat Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlere konu olabileceğimizi bildiğimizi, sipariş, satın alma, ödeme, taşıma ve diğer ilgili tüm kayıtlarımızı Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin yerinde doğrulama araştırmasına açık tutacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Yetkili adı, soyadı, unvanı ve imzası Firma Kaşesi

Firma Ünvanı                        :

Vergi veya T.C.Kimlik No    :

Taahhütün Başlangıç Tarihi         :

 

Taahhütün Bitiş  Tarihi        :31.12.2015