Türkiye

2016 Yılı Harç tutarları PDF Yazdır e-Posta

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 31.12.2015-29579 Resmi Gazete

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 76)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Mu- vazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti  Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapa- cağı işlemlerden  alınacak  harç  miktarlarının  hesaplanmasına  esas  olacak  döviz kuru 1ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 3,290
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,600
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin  "I Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harçı miktarları için 0,433
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için
0,450
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin  II. bölümündeki miktarlar için
1,290
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.